SKODA ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BİLDİRİYOR

SKODA ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BİLDİRİYOR

ÖTV İndirimi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin büyümesine göre değişkenlik göstermektedir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar, engel durumunu Nüfus Cüzdanlarına işletip engelli aylığı alabilir ya da vergi indiriminden faydalanabilirler.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Engelli yakınlarına ÖTV indirimi mevcut mu?

ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin de aracı kendi üzerine almaları gerekmektedir.

 • Engellilik oranı %90’ın altında olan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir mi?

Engellilik derecesi %90’ın altında olan malul ve engelliler, tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu alıp kendi adlarına kayıtlı ve tescilli olan taşıtların, engellilik durumuna uygun hale getirildiğini belirten ‘Motorlu Araç Tescil Belgesi’ ni onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’ nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde MTV’den muaf sayılabilirler.

%90 üzerinde engelli olup 18 yaşını dolduran fert için vasi kararı gereklidir.  %90 üzerinde engelli olup engel sebebi demans ise yine vasi kararı, senilite ise İl Sağlık Kurulundan alınan rapor da gereklidir.  Sağlık raporu süreli ise süre bitiminde rapor yenilenip Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine muhakkak raporu götürmek gereklidir.

 • Engelli bireyin ilk araç alımında (ilk iktisabında) ÖTV doğar mı?

(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden müstesnadır.

 • Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden faydalanabilir mi?

Sakatlık yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

 • Engelli üzerine olan aracın ilk iktisabından sonra doğal afet veya kaza sonucu pert olması durumunda, yeni bir sıfır araç alınmak istenirse ÖTV ödenir mi?

Doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın iilk iktisabında da istisnadan yararlanabilcektir.

 • Engelli bireyler araçlarını aldıktan 5 yıl sonra engeli olmayan bir kişiye ÖTV ödemeden satabilirler mi?

ÖTV Kanununun 15/2-a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ise bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre; Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

 • ÖTV kanununda malul ve engelli bireyler için uygulanan muafiyetin kapsamı nedir?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;  - 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

- 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye ve ya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,

- 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

- Yukarıda belirtilen araçların anılan malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.(Sirkülerden alınmıştır.)

- 01.01.2018 itibari ile

7061 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, engelliler tarafından ÖTV’siz alınabilen binek otomobillere ilişkin iki temel değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan ilki; daha önce engelliler tarafından motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşan binek otomobillerin alımında istisnadan yararlanılamazken, 7061 sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmaktadır. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.

Motor silindir hacmine ilişkin sınırlar kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobiller için parasal bir sınır getirilmektedir. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 247.400 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 200.000 TL’lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.

 • Engelli bireyin vefat etmesi halinde ÖTV istisnası kapsamında iktisap eden aracın veraset intikalinde ÖTV ödenmesi istenir mi?

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.                                                                Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

EHLİYET DURUMU

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016 dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak veriliyor.

B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir. Avrupa standartları gereğince, eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor.

Ayrıca, her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uygun değilseniz, sürücü belgesi alma hakkına sahip olamıyorsunuz.

Yazılı ehliyet sınavına girdikten sonra, engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra, özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

Engelli Sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.

Engelli bireylerin araç alımlarında akıllarındaki soruları gidermek için soru ve cevaplar hazırlanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular 

 • Engelli raporu olan kişinin seçebileceği araç motor seçenekleri nedir?

31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.6 lt ve daha düşük motor hacmine sahip araçları tercih edebilir.  
1 Ocak 2019 itibari ile hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 TL’yi aşmayan motor seçeneklerini tercih edebilir.

 • Üzerine araç alınan engelli bireyin engelli sürücü belgesine sahip olması gerekir mi?

Gerekli değildir, engelli oranı %90 ve üzerinde olan çocuğunuzun üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.

 • Kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden biri var olan sürücü belgesini nasıl değiştirebilir?

Bu kişiler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar, verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra, direksiyon sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.

 • Engelli ehliyeti alabilmek için engel oranının yüzde kaç olması gerekiyor?

Bunun için ise devlet hastanelerinden alınan rapor ve araç kullanımı için gerekli aparatların yeni H ehliyetlerinde bulunan kodları belirtilmesi gerekir.

 • Engelli alınan araç kimler tarafından kullanılabilir?

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yakınları kullanabilir.

 • İşitme engelliler nasıl ehliyet alabilir?

Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

İlgili kanundaki değişkenlik gösterebilecek uygulamalar hakkında, yol göstermesi amacıyla sitemizde yayınlanan bu açıklama ilerleyen zamanlar referans olarak gösterilemez. Güncel kanun değişikliklerini resmi gazeteden takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bahsi geçen kanunlardaki değişikliklere ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Haberler sayfasına geri dönmek için

Tıklayınız